สามารถสอบถามข้อมูลจากผู้ให้คำปรึกษาด้านเลสิคโดยตรง
02-5846664 ต่อ 111 ทุกวันเวลา 9:00- 20:00 น. ฟรี